วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รับ ส่งสินค้า จากเวียดนามผ่าน สปป.ลาวและไทย ไปถึงเมียนม่า (เวียดนาม- สปป.ลาว- ไทย - เมียนม่า)

ขนส่ง AEC (ตอน 2)

เส้นทางที่ 2 East-West Economic Corridor (R9)

เสนทาง East-West Economic Corridor (R9)เปนเสนทางเชื่อมระหวางมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออกและ มหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก จุดเริ่มตนคือ เมืองดานังในเวียดนาม ผาน สปป.ลาว และไทย มายังเมืองมะละแหมงในเมียนมา จุดขามแดน สําคัญคือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 ที่ จ.มุกดาหารกับเมืองสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) และดานพรมแดนแมสอด จ.ตาก กับเมืองเมียวดี ของเมียนมา มีระยะทางรวมประมาณ 1,450 กิโลเมตร
ที่มา โครงการศึกษาตนทุนการขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)สศช
สภาพเสนทาง เสนทางจากจุดผานแดนถาวรแมสอดไปเมียวดีเปนถนนลาดยาง 6 ชองจราจร ผิวถนนเรียบ เสนทางจาก เมียวดีไปกอกาเร็กเปนถนนลาดยาง  1  ชองจราจร ผิวถนนขรุขระไมมีไหลทาง ถนนคดเคี้ยวและลาดชันตามไหลเขา จึงกําหนดใหเดินรถไดทางเดียวโดยสลับทิศทางวันคูและวันคี่ มีการตั้ งดานเก็บคาธรรมเนียมผานทางนอกระบบของชนกลุมนอย โดยปจจุบันมีเสนทางตัดใหม เปนถนนลาดยาง 2 ชองจราจร ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน 2558 สําหรับเสนทางจากกอกาเร็กไปมะละแหมง เปนถนนลาดยาง 2 ชองจราจร ไมมีไหลทาง ผิวถนนขรุขระเปนบางชวง เสนทางจากมะละแหมงไปพะโคเปนถนนลาดยางขนาด 2 ชองจราจร ผิวถนนคอนขางเรียบ สวนเสนทางจาก พะโคไปยางกุง เปนถนนลาดยาง 4 ชองจราจรไมมีไหลทาง ผิวถนนเรียบและมีการจราจรคอนขางหนาแนน สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกอาทิ สถานีบริการน้ํามันมีเฉพาะในแหลงชุมชน ทั้งนี้ ยังไมมีจุดพักรถบรรทุกและที่พักสําหรับคนขับรถที่ไดมาตรฐาน

สภาพการขนสงสินคา  รถบรรทุกสินคาไทยจําเปนตองเปลี่ยนถายสินคาที่เขตการคาชายแดนเมียวดี สวนใหญการขนสงสินคาเปนการขนสงสินคาเที่ยวเดียวจากไทยไปเมียนมาแตไมมีสินคาเที่ยวกลับ รวมทั้งยังไมมีการจํากัดน้ําหนักรถบรรทุก

คลิ๊ก >> เส้นทางที่ 2 East-West Economic Corridor (R9

ที่มา: โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) สศช.
       : รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ติดตามให้ครบทั้ง 4 เส้นทางคราวหน้า

ขอบคุณค่ะ